INFO-OPHANIA CZ

Enochiánský systém

Systém, který je dnes obecně znám jako enochiánský, je jedním z nejzáhadnějších a nejúchvatnějších témat okultních studií. Tento jazyk a systém, který jej doprovází, obdržel a zapsal v posledních letech 16. století Angličan John Dee - mnohými považovaný za nejučenějšího muže Anglie - a jeho krajan, alchymista Edward Kelley během svých cest na různá místa evropského kontinentu, především z Londýna do Polska a dále do Prahy a Třeboně v Čechách. Domnívali se, že informace, které získávají technikou „hledění do krystalu“, byly detailní instrukce andělských bytostí. Mnoho knih a článků se v průběhu let věnovalo původu systému, jeho možným významům a využití zdánlivě ochranných předmětů. Ovšem původ materiálu, interpretace jeho obsahu a jeho použití zůstaly nejasné po více než 400 let, které uběhly od chvíle, kdy se Dee a Kelley vydali na cesty - až do doby, kdy se tématu začal věnovat metafyzik a odborník na enochiánský systém Vincent Bridges a jeho spolupracovník Dan Winter, společně s několika Vincentovými nejbližšími přáteli a studenty magie. Výsledkem jejich spolupráce byly nové teorie, pokusy a objevy, které vedly k hlubšímu porozumění tomuto bohatému a složitému poli vědění. Vincent Bridges oproti svým předchůdcům neviděl enochiánský nebo andělský systém jako výplod západní mysterijní tradice, ale jako zásah „zvenčí“. On a jeho studenti jej vnímali jako transformační systém nejlépe popsatelný ve stavech změněného vnímání, kde i samotná písmena fungují jako vodiče energie. Enochiánský systém chápali jako čtyř-dimenzionální a vyšší geometrie, které, pokud jsou správě nastaveny, pracují téměř automaticky. Obdobně jako jádra lidských buněk vydávají světlo či elektromagnetické záření fotonů, které je automaticky přijímáno jinými buňkami, věřil Vincent Bridges, že „alchymie světla“ vytvořená správně nastaveným enochiánským chrámem pracuje jako bioenergetický stroj, který byl poskytnut lidstvu zvenčí a má pomoci znovu nastartovat náš vývoj. Tyto objekty pracují automaticky díky svému tvaru či funkci, neboť fyzicky existují ve vyšších dimenzích, a zpívají „Vyvíjejte se!“ těm našim částem, které se již nacházejí ve vyšších sférách. /Terry Burns/  

Iva Marešová o Voláních a doporučení, jak s nimi pracovat.

Když jsem se poprvé setkala s Voláními, cítila jsem celou svou bytostí, že se jedná o kódy s velice silnou transformační energií. Nějakou dobu jsem pracovala s tím, abych dokázala s čistotou, pokorou, zodpovědně a s láskou přistoupit k tomuto nástroji. Čisté úmysly považuji při práci s tímto systémem za zásadní. Za pomoc při této přípravě z celého srdce děkuji Vincentu Bridgesovi, homeopatce Ince Pinkavové a všem, kdo se na natáčení podíleli. Bez jejich přítomnosti, sdílení, podpory a práce by Volání v této formě nemohla být vyslána do světa. Děkuji tedy též Elišce Bridges, Ladislavu Krapkovi, Evě a Dušanovi Leňovým, Jiřímu Šámalovi a Evě Kejvalové, Ivě a Martinu Růžičkovým, Michaelu Vašíčkovi, Oldřichu Řiháčkovi a též panu Urbaníkovi, správci kostela na Zelené Hoře. Nejsem student enochiánského systému ani student magie. Nejsem členem žádného spolku, sdružení nebo přívržencem nějakého kultu či náboženství. Považuji se za samostatně vnímající bytost a s tímto jsem k práci s Vincentem Bridgesem a s Voláními přistoupila. Upřednostnila jsem své srdce, své pocity a svou intuici před předem určeným způsobem práce, pokud se mnou v danou chvíli nebyl v naprostém souladu. Osobně jsem zastáncem toho, že v konečném důsledku nepotřebujeme žádné speciální magické předměty ani nástroje k tomu, abychom se dostali sami k sobě a ke komunikaci s Bohem, s naší duší a s naší DNA. Zároveň však nevidím důvod, proč je odmítat a nepoužít, pokud nám k této hluboké komunikaci mohou pomoci a pokud se v podobě synchronicit stávají součástí naší cesty. Celou tuto práci vnímám tak, že Volání ze Zdroje skrz mě pouze prošla, takže výsledkem je mnou neřízená improvizace. Volání Vám tedy předáváme v té formě, ve které jsme je 18. 11. 2013 obdrželi. Máte svobodnou vůli a je zcela na Vás, jak se rozhodnete s Voláními pracovat a zacházet. Považuji však za nutné zde uvést informace a doporučení, která jsou podložena mými osobními zkušenostmi. Po té, co byla Volání natočena, jsem začala nahrávku používat k soukromým terapeutickým sezením s přáteli, kteří o tuto zkušenost projevili zájem. Během těchto sezení jsem se setkala s různými situacemi a reakcemi, které mě dovedly k tomu, že za dvě z nejpodstatnějších věcí, které dodržuji při práci s Voláními, považuji bezpečné prostředí a uzemnění. Bezpečným prostředím myslím místo, kde nebudete ničím a nikým rušeni a budete mít naprostý klid. Je dobré prostor před poslechem Volání očistit. Je možné použít vykuřovadlo, svíčku, udělejte cokoliv, co ve Vás umocní pocit klidu a bezpečí. Pro mne osobně to znamená i modlitbu, kterou považuji za nezbytnou před samotnou prací s enochiánským systémem: „Já, přítomna/přítomen ve Zdroji, přistupuji k tomuto dílu s láskou a s respektem a prosím o moudré vedení v souladu s Boží vůlí a s Vesmírnými zákony. Děkuji.“ Jde o čistý přístup bez nadvlády ega a manipulace. Neméně důležité je důkladné ukotvení - uzemnění, protože během léčivého procesu je třeba mít v souladu nefyzická těla a tělo fyzické. Pokud není Vaše duše kvůli špatnému uzemnění pevně ukotvena v těle, může nastat problém s návratem do fyzické roviny. Léčebný a transformační proces by měl ideálně působit na všechny vaše fyzické i nefyzické části, které by měly být ve vzájemném kontaktu a souladu. Zde bych ráda upozornila na to, že součástí Zdroje a nás samotných však není jen Duch, Hmota a Světlo, ale též i Temnota. Temnota není v žádném případě synonymem zla. Je třeba ji respektovat a přijímat jako naši nedílnou součást, jako součást tohoto světa. Proto se ukotvuji nejen v Zemi, ale též i v Temnotě, která k jinové energii náleží. Bez přijetí a pochopení funkce světla a temnoty v našem životě nemůžeme docílit správné komunikace jinové a jangové energie v nás. Pokud chápete temnotu jako zlo nebo něco, čeho je třeba se obávat, raději se do práce s enochiánským systémem nepouštějte. Mějte na zřeteli, že světlo vidíme pouze na podkladě temnoty a je třeba umět vidět správné ve všem, co nás utváří a obklopuje. Toto je krátká meditace, kterou pro uzemnění používám já a Vám ji doporučuji též: „Z kyčlí do nohou mi prorůstají živé zelené kořeny, se kterými mohu komunikovat. Skrz chodidla mi procházejí až do zemského jádra, kde se pevně uchycují. Právě tím se ukotvuji v Zemi a v Temnotě. Nyní jsem plně přítomna/přítomen ve Zdroji.“ Tuto formu uzemnění mi zprostředkovala Ayahuaska v homeopatické formě, kterou jsem mj. užívala k tomu, abych měla dostatečnou stabilitu pro práci s enochiánským systémem, proto ji zde uvádím, neb je pro mě osobně s Andělskými voláními významně spojena. Poslech byste nikdy neměli přerušovat, s výjimkou prvního a druhého Volání, které slouží k otevření a je možné je slyšet odděleně od ostatních. Během poslechu nahrávky totiž dochází mj. k již zmiňované transformaci, v určitých momentech se obrazně řečeno rozložíte a pak se zase v nové formě složíte zpátky, takže nepřerušovat toto dění je pro Vás velmi důležité. K Voláním můžete přistoupit s konkrétní vizí či záměrem, ale je možné je použít též bez nich a pouze se jim odevzdat. Mohou nastat chvíle, kdy je nutné uvolnit své strachy, odevzdat se a nebojovat s nepříjemnými pocity, pokud nějaké nastanou, a prožít je. Vše, co uvidíte, uslyšíte a ucítíte, jste VY. Během následujících dnů a týdnů po poslechu Volání u Vás mohou nastat různé neočekávané emocionální a fyzické projevy, jež jsou projevem vyrovnávání Vašeho energetického těla. Není důvod z nich mít obavy, prostě nechte své energetické tělo tyto stavy zpracovat a odeznít, a ujistěte se, že zůstáváte dobře uzemněni. Volání je možné sdílet společně s dalšími lidmi, nikdy je však nepouštějte a nenuťte nikomu, kdo o to sám nestojí! Pomocí Andělských volání v sobě mj. vyvažujete světlo a temnotu. Dostáváte se do harmonie a rovnováhy. Oba prvky, mužský a ženský princip, se ve Vás spojují a Vy sami začnete být pevní. V té chvíli jste TVŮRCI. Upozorňuji znovu, že temnota není synonymem zla, ale je to nedílná součást nás samých stejně tak, jako naše světlo. Naprostým přijetím a souladem obou těchto polarit jsme sami sebou, v míru a úplní. V tom já spatřuji terapeutický význam Andělských volání. Při práci s enochiánským systémem jsem k jednotlivým Voláním obdržela klíčová slova a věty, které níže předkládám. Přeji Vám hodně štěstí na vaší cestě domů, k sobě.  

O natáčení slovy Terry Burns, spolupracovnice Vincenta Bridgese.

Tato nahrávka nabízí nevšední zážitek jak pro milovníky hudby, tak pro studenty enochiánského systému. Zpěvačka Iva Marešová vytvořila novou a unikátní verzi 19 Ophanických klíčů, známých spíše jako Enochiánská či Andělská volání, která jsou vyústěním enochiánského systému. Volání byla natočena ve velkolepém, hermetismem inspirovaném kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou navrženém architektem J. B. Santinim-Aichlem. Tato památka UNESCO se vyznačuje skvělou akustikou a ohromujícími energetickými vlastnostmi, které vychází ze silného geofyzikálního pole Zelené Hory a okolní krajiny. Santiniho architektura kostela a okolních staveb vytváří rezervoár, který energii zesiluje a dále vyzařuje. Jak sama Iva Marešová podotýká, nestudovala enochiánský systém - ale jak její fanoušci dobře vědí, má úžasný hlas a schopnost intuitivně se naladit na energii, jež ji obklopuje, v tomto případě na enochiánskou energii evokovanou Vincentem Bridgesem. Její interpretace - ona klíčová slova - toho, co cítila s každým Voláním, mohou být vzdálena obvyklým interpretacím, pokud takové vůbec existují, a nemusí souviset s anglickými překlady Volání. Ale právě proto může jít o ryzejší interpretaci. Ze všech částí enochiánského systému, které John Dee a Edward Kelley obdrželi, jsou právě Volání tím nejkomplikovanějším. John Dee jednoduše zaznamenal obsáhlá Enochiánská volání tak, jak je Edward Kelley přijímal, stejně jako následné dlouhé překlady. Mnozí badatelé poukazovali na fakt, že „filtr“ Edwarda Kelleyho mohl překlady mírně pozměnit. Další (včetně Vincenta Bridgese) pak pracovali na alternativním anglickém překladu. Možná že přístup Ivy Marešové - jednoduše Volání zazpívat a mít na zřeteli vlastní pocity - nám nabízí lepší cestu. Přístup poučený vnímavostí a „myslí začátečníka“, spíše než pokusy o nahlédnutí do myslí dlouho zesnulých renesančních mágů. Vincent Bridges cítil, že Volání jsou darem lidstvu, jež nám má pomoci s dalším vývojem. V článku Andělé v DNA a ve společné práci s Danem Winterem Vincent Bridges poukázal na možnost, že jedinečně konstruovaná enochiánská „abeceda“ toho může být schopna díky rezonování s naším genetickým kódem. Jednoduše řečeno, Volání mohou připravit lidstvo, aby se stalo „občany vesmíru“ spíše než „vraždícími opičáky“. Vincent Bridges a Dan Winter nahlíželi na to, co někteří nazývají „magie“, jako na fyzikálně vysvětlitelnou interakci světelných a zvukových vln, nejlépe zesílených objekty se specifickými energetickými vlastnostmi. O Voláních hovořili doslova jako o nosných vlnách, které pomáhají synchronizovat naši bioenergetiku pro další skok v lidském vývoji. Vincent Bridges vnímal Volání jako něco, co je určeno ku prospěchu všech, a tak by měla být prezentována a vnímána. Iva Marešová při interpretaci Volání užívá českou fonetiku, což Vincent Bridges považoval za zásadní. Pocítíte to sami! Zážitek z poslechu Iviny verze Volání nazpívaných v magickém prostoru připraveném Vincentem Bridgesem Vás zahrne energiemi, které jen málokdo dokáže sám vytvořit. Iva v napojení na Zdroj pomocí svého hlasu, ve vysoce nabitém a energeticky připraveném prostoru, pracuje s enochiánským systémem na úrovni, které samostatný student dosáhne až po letech studia. Ivin zpěv je orámován zvukem hang drumu Jiřího Šámala. Její krásný hlas slouží jako nosič pro energii Volání a rozeznívá silný energetický vysílač, jímž je Zelená Hora. Spojení jednotlivých aspektů nabízí oddanému posluchači hluboký zážitek s mnohými odhaleními.  

Iva Marešová

Zpěvačka, herečka, autorka hudby a textů. Žije v Praze. Založila slovanské World music trio „Marešová Yasinski Vašíček“, se kterým vydala v roce 2016 CD „Kéž bouře by přišla“. Spolupracovala s legendami české hudební scény – Michalem Pavlíčkem, Radimem Hladíkem, skupinou Čechomor, zpívá se skupinou Precedens Martina Němce. Pracovala též s kytaristou Davida Bowieho Gerrym Leonardem. Pohybuje se napříč žánry. Setkání a spolupráci s Vincentem Bridgesem a práci s enochiánským systémem řadí mezi zásadní životní momenty.  

Vincent Bridges

Spisovatel, esoterický historik a výzkumník, autor nebo spoluautor sedmi knih, který se objevil či působil jako konzultant pro 13 televizních dokumentů zabývajících se tématy od Atlantidy po Svatý grál, ovšem s největším zaměřením na Nostradama. Dlouhá léta zasvětil studiu enochiánského či andělského systému, kterému se věnoval v knize The Ophanic Revelation. V ní mimo jiné naleznete článek Angels in the DNA, který se zabývá možnou shodou mezi enochiánskými písmeny a trojitou strukturou transformační RNA. Tato deska, za jejíž produkcí stál, je vyústěním jeho snu o sdílení Andělských volání s širokou veřejností. Více informací o jeho práci naleznete na www.vincentbridgeslegacy.com.  

Jiří Šámal

Neúnavný propagátor švýcarského hang drumu.

  

Ivina klíčová slova

I. Volání Otevření. Zdroj.
II. Volání Jsi ze Zdroje. Není rozdílu.
III. Volání Ty stvořený, vyrovnej mužský a ženský princip.
IV. Volání Temnota.
V. Volání Pomoc, informace ze Zdroje.
VI. Volání Světlo. Síla.
VII. Volání Principy přesunuty na Zem. Úcta. Ženský princip v nás.
VIII. Volání Zapomnění. Pád úcty. Pád pravíry. Léčba.
IX. Volání Očista skrze pád. Léčba.
X. Volání Hluboká očista Země.
XI. Volání Nadhled. Nová matrice. Nový počátek.
XII. Volání Láska.
XIII. Volání Bytostné porozumění Lásce.
XIV. Volání Bytostné porozumění nejvyššímu soudu.
XV. Volání Očista. Nové. Láska. Vyléčení.
XVI. Volání Zdroj. Vědění. Jednota.
XVII. Volání Bdělost. Vím.
XVIII. Volání Láska. Srdce. Otevření. Radost.
Volání éteru Lil Jsi Tvůrce. Prožij tajemství svého stvoření. Nechť se staneme částí nevyslovitelného vědění.